Handlingsplan mot rus

Rusforebyggende arbeid er en del av skolens arbeid for at elevene ved skolen skal oppleve 
en god og inkluderende skolehverdag i et trygt og godt læringsmiljø. 

Det er en tydelig sammenheng mellom rusmisbruk og risiko for frafall i videregående 
utdanning. Foresatte er sentrale i det rusforebyggende arbeidet, derfor er kontakten mellom 
skole og hjem viktig. Foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen dersom de er 
bekymret for en elev.

Med rusmidler menes

 • Alkohol
 • Medikamenter
 • Illegale rusmidler
 • Dopingmidler


Når bør vi være bekymret?

Endring i adferd skal vekke bekymring hos ansatte i skolen. Atferdsendringer kan ha 
sammenheng med rusbruk eller annen psykisk uhelse hos eleven eller i elevens nære 
relasjoner. Typiske atferdsendringer er:

 • økende fravær
 • fallende prestasjoner
 • endret adferdsmønster
 • endret allmenntilstand


Rusforebyggende arbeid: 

 • Skolens elever, ansatte og foresatte skal ha informasjon om skolens rusplan. 
 • Et observant fokus på temaet er en naturlig del av skolens rutiner, herunder i 
  klasseråd og trinnmøter. 
 • Tema på foreldremøter og annet samarbeid med foresatte. 
 • Skolen arrangerer ulike aktiviteter for elevene for derved å stimulere til inkludering av alle. 
 • Rus er noe ansatte er observante på i kontakt med elevene.


Skolens rutiner: 

Både ansatte og elever har ansvar for å melde fra ved bekymring for bruk, besittelse, kjøp og 
salg av rusmidler. Rektor har det overordna ansvaret for rustiltak. Ved innmelding av 
bekymring eller saker innenfor dette feltet engasjeres helsesykepleier, rådgiver og trinnleder i arbeidsgruppe og iverksetter nødvendige tiltak. 

 • Den som er bekymret for en elev tar raskt kontakt med sosialrådgiver for en evt. 
  anonym drøfting.
 • Det avklares hvem som gjennomfører en bekymringssamtale med eleven.
 • Bekymringssamtale med eleven gjennomføres. I samtalen vil eleven bli informert om skolens bekymring, skolens rutiner og videre konsekvenser.
 • Kontaktlærer og trinnleder vil informeres om innholdet i samtalen og involveres i den videre oppfølgingen.
 • Det vil bli utarbeidet en individuell avtale med eleven.
 • I den individuelle oppfølgingen skal sosialrådgiver på skolen ha tett kontakt og 
  samarbeid med eleven, elevens kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenestene i og 
  utenfor skolen.
 • Sosialrådgiver kontakter foresatte dersom eleven er under 18 år, og ved samtykke dersom eleven er over 18 år. - Skolens rutiner skal sikre at eleven blir ivaretatt.

Tobakk

Skolens ordensregler gir et klart forbud mot bruk av tobakk på skolens område. For elever 
gjelder dette i hele den daglige skoletiden. Dette informeres om i gjennomgang av 
skolereglementet med alle elever. 

Forbudet håndheves i at all bruk av tobakk, herunder også snus, påtales av voksen dersom 
det oppdages. Ved gjentatt påtale skal skolen vurdere tiltak.

Skolen viser til skadevirkninger av tobakksbruk på Helse Norge sine informasjonssider. Disse
sidene vises også for klassen av kontaktlærer ved skoleårets begynnelse.

Styringsdokumenter: 

Barnekonvensjonen artikkel 33
Opplæringsloven §15-3
Fylkets retningslinjer for forebygging, mistanke om og bruk av rusmidler
Skolens ordensreglement
 

Ressurser

www.korus.no
www.rusinfo.no
www.forebygging.no
MO-Ung – Stavanger kommune
Helsestasjon for ungdom – Stavanger kommune