Spesielle tilbud innen språk- og samfunnsfag

Stavanger katedralskole har et bredt og variert tilbud innen språk- og samfunnsfag. Vi ønsker at du skal velge fagkombinasjon etter dine egne interesser! Flere av fagene vi tilbyr, finner du faktisk ikke på så mange andre skoler, verken i Rogaland eller landet ellers. Våre programfag gir deg et godt innblikk i tilsvarende fag på universitet og høyskole.

Velger du fag innen språk- og samfunnsfag, kan du her lese litt om de ulike fagene vi tilbyr og som du kan velge som programfag på Vg2 og/eller Vg3. Det som særlig skiller oss fra andre skoler, er at vi som eneste skole i landet tilbyr arabisk. I tillegg har vi fremmedspråktilbud også på nivå III (Vg3) i fransk, spansk og tysk.

Arabisk

Det blir stadig viktigere å kunne språk. Krav til mellom-menneskelig samhandling og kulturforståelse over landegrenser er økende. Som eneste skole i landet tilbyr vi arabisk. Velger du faget, får du grunnleggende kompetanse innen både språket og arabisk kultur. Du starter som nybegynner i Vg2 (nivå I) og kan velge faget også i Vg3 (nivå II). Vår lærer i arabisk, Afrah Ghalion, disker ofte opp til arabisk frokost eller lunsj i samarbeid med elevene. 

Fremmedspråk nivå III

I Vg3 kan du velge å fortsette med ditt fremmedspråk. Du vil oppleve at du går fra å ha en mer generell språkforståelse til å kunne bruke språket på en mer selvstendig måte. Gruppene er små og det gir tett individuell oppfølging fra faglæreren, i tillegg til at alle kommer til orde og blir trygge på både språket og gruppen. Velger du fremmedspråk i Vg3 vil du ha hatt seks år opplæring i språket og dette gir et svært godt utgangspunkt for både studier i og på det aktuelle språket. Språk er viktig for både samfunnsfagselever og realfagselever, da det er et verktøy som brukes i alle yrkesgrupper og i alle studier. 

Kommunikasjon og kultur

Kommunikasjon og kultur er et fag som i enkleste forstand dreier seg om to sider ved deg selv du ikke slipper unna: hvordan du er og hvordan du prater. Hvis du vil forstå mer om disse sidene ved deg selv, bør du velge dette faget. Men kommunikasjon og kultur er selvsagt mye mer enn det. Kulturer finnes i alle mulige former, og i dette faget undersøker vi både mangfoldet av kulturer, og hvordan kulturene styrer måten vi mennesker kommuniserer på.

Psykologi

Vil du bli bedre kjent med deg selv? Hvorfor tenker, føler og handler du slik du gjør? Hvorfor oppfatter vi hendelser forskjellig? Hvorfor glemmer vi? Hva er hukommelse og intelligens? Vet du hvorfor ungdomstiden er en utfordrende tid for mange? Hvordan kan du mestere livet? Hvordan påvirkes du av andre?Dette er spørsmål vi tar opp og reflekterer over i psykologifaget.

Sosiologi og sosialantropologi

Faget gir deg innsikt i det moderne samfunnet og hvordan sosiale og kulturelle prosesser påvirker både indiv og samfunn. Aktuelle tema er hvordan identitet dannes og omdannes, hva som gjør at noen kulturer er både stabile og i endring og hva makt er og hvem som har makt på ulike nivå i samfunnet og i verden. Faget lærer deg om samfunnsforskning gjennom både teori og praksis. 

Politikk og menneskerettigheter

Faget kan sees på som videregående skoles versjon av universitetsfaget statsvitenskap. I dette faget lærer du om hvordan samfunnet og politikken er bygget opp og organisert, både på nasjonalt plan i Norge og i verdenssamfunnet. Makt, aktører og interesser er kjernen i faget, og det er et viktig utgangspunkt at det ikke bare er politikere og politiske organ som har betydning for politikken. En vanlig definisjon av politikk er alle aktiviteter som handler om fordeling av verdier i et samfunn. Eller sagt på denne måten: Hvem får hva, når, hvordan og hvorfor? En slik forståelse gjør at en ikke bare må studere politiske organ som Storting og Regjering, men også må trekke inn makten til interesseorganisasjoner, lobbyister, internasjonale organisasjoner, medier osv.

I tillegg til menneskerettigheter er global sikkerhet, klima og miljø og utvikling eksempler på politikkområder du lærer mer om. Hvem har makt i Norge? Hvorfor er det så vanskelig å få vedtatt en framtidsrettet klimapolitikk? Hvordan står det til med menneskerettighetene? Hvorfor blir ikke alle land demokratiske? Hvordan påvirker EU livet til innbyggerne i Europa, også i Norge?

Rettslære

I rettslære lærer man om de fastsatte lover og regler for hvordan samfunnet skal fungere. Lovene gjenspeiler det samfunnet mener er rett og galt og gjennom lovene ser vi hvordan samfunnet endrer seg. Der man på 1600-tallet kunne druknes og henges for utroskap, var fengselsstraff sanksjonen før 1927, for eksempel. I rettslære lærer man å bruke lovreglene ved hjelp av juridisk metode og faget inneholder emner som er viktige å kjenne til uansett hvilket yrke man har senere i livet – tema er blant annet avtalerett, familierett, arverett og arbeidsrett. 

Historie og filosofi

Historie og filosofi handler om de store spørsmålene: Hva er sannhet? Hva er rett og galt? Hva er en god stat? Vi studerer hva de store filosofene har ment, og vi ser på dem i lys av historien: Hvordan var de preget av sin tid, og hvordan preget deres tanker ettertiden? Dermed blir vi kjent med opphavet til mange av våre egne meninger og oppfatninger, også dem vi vanligvis tar for gitt. For er det selvsagte egentlig så selvsagt?