Kongsgård-elever fikk prøve seg som jurister i rettssak fra virkeligheten

Rettslære 2 fikk prøve seg som jurister

Saken som var oppe for retten for noen år siden, handlet om tre menn (russegutter) som hadde leke-kidnappet to ungdomsskolejenter inn i russebilen, teipet hender og føtter samt kastet en mengde egg og mel på dem, hvorpå jentene etterpå ble forlatt. De tre guttene ble dømt for frihetsberøvelse og legemsfornærmelse.

Ekte sak

Saken var oppe i Gulating Lagmannsrett for noen år tilbake. Nå ble saken «gjenopptatt» av skolens rettslæreklasse på Vg3 tirsdag den 1. november. Denne gang som en fiktiv rettssak, men bygd på en virkelig hendelse. Og rettssaken som Kongsgård-elevene nå var aktører i, ble ledet av en lagdommer som til daglig jobber i Gulating.

Klassen stilte med tre aktorer, to forsvarere og fem meddommere. Aktorene og forsvarerne holdt hver sin prosedyre. Etter prosedyrene fikk aktor ordet til replikk som er et svar på forsvarernes prosedyre. Forsvarerne fikk etterpå ordet til duplikk som er et svar på det aktor har kommentert i replikken. Etter dette gikk lagdommer sammen med meddommerne ut for å holde domskonferanse. Deretter ble domsresultatet gjort kjent.

Det viktige spørsmålet

Et viktig spørsmål som saken reiste var om jentene hadde gitt straffriende samtykke til handlingene. Aktor argumenterte for at jentene ikke hadde gitt straffriende samtykke. Aktor påpekte også at det ikke er et likeverdighetsforhold mellom partene her. En kan også stille spørsmål til om unge jenter på 14-15 år i det hele tatt kan gi et slikt samtykke. Forsvarerne argumenterte for at de tiltalte skulle frifinnes. Et viktig moment som ble trukket frem her, var at guttene ikke kunne ha utvist den skyld som kreves i strafferetten, all den tid de utførte handlingene i den tro at jentene hadde samtykket. Både aktoratet og forsvarerne fikk skryt av lagdommer for de gode prosedyrene sine.

Retten kom til at jentene ikke hadde gitt straffriende samtykke. Guttene ble dømt for overtredelse av straffelovens § 254 for rettsstridig å ha fratatt en annen friheten og straffelovens § 272 jf. § 271 om grov kroppskrenkelse. Lagdommer fortalte at et moment han sammen med de andre meddommerne hadde diskutert under domskonferansen, var viktigheten av at det blir fastsatt en reaksjon for slike handlinger slik at ukulturen som hadde vokst frem blant russen over flere år tok slutt.

En viktig erfaring 

Elisabeth Westlye, faglærer i rettslære ved katedralskolen, ønsker å takke Gulating Lagmannsrett muligheten elevene fikk til å praktisere juss på ordentlig.

- Jeg er så heldig å ha flinke og interesserte elever i rettslæregruppa – «cudos» både til dere elever som var aktive deltakere i aktoratet, forsvaret og som dommere!