Vurderingspraksis ved Stavanger katedralskole

«Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget.» (Forskrift til opplæringslova, § 3-3) 

Les om karakterer i orden og oppførsel

«Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget.» (Forskrift til opplæringslova, § 3-3) 

Det er kommet endringer i vurderingsforskriften og i utformingen av de ulike kompetansemålene, se regeltolkning hos UDIR. Endringene innebærer at grunnlaget for karakter i et fag ikke bare er formelle vurderinger, men også kompetansen elevene viser i vanlige skoletimer.

Grunnlaget for karakteren skal være variert. Hvilken form de formelle vurderingene kan få, og om disse er muntlige, skriftlige og/eller praktiske, avhenger av fagets egenart. Variasjon i vurderingsgrunnlaget styrkes av at det nå også skal omfatte den kompetansen elevene viser i vanlige skoletimer. For at læreren skal kunne gjøre en helhetlig vurdering av en elevs kompetanse, må eleven derfor delta aktivt i timene, for eksempel i eksperimenter, gruppesamtaler, klasseromsdiskusjoner eller lignende, igjen avhengig av fagets egenart.

Av dette følger det at om en elev har stort fravær, kan læreren mangle tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, selv om eleven har deltatt i de formelle vurderingene, og selv om fraværet er dokumentert. Elever som står i fare for å miste karakteren i et fag, skal få varselbrev i god tid, og beskjed om hva som skal til for å oppnå karakter i faget.

Vi skiller mellom underveis- og sluttvurdering. I underveisvurderingen skal eleven

  1. delta i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling
  2. forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem
  3. få vite hva de mestrer
  4. få råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin

Underveisvurderingen er de vurderingene og aktivitetene elevene er med på i årets løp, samt tilbakemeldinger og refleksjon rundt dette arbeidet. Tilbakemeldingene kan for eksempel være veiledning i timene, felles tilbakemeldinger til klassen, muntlige eller skriftlige kommentarer til innleverte arbeider, karakterer og fagsamtaler. Eleven har rett på en fagsamtale med lærerne i større fag hver termin, og kan også be om å få samtaler utenom disse. Også terminkarakteren er en del av underveisvurderingen.

Sluttvurderingen er standpunktkarakteren. Den er basert på hvordan læreren ut fra sitt faglige skjønn vurderer elevens samlede faglige kompetanse opp mot læreplanen i faget. Karakteren er altså ikke et gjennomsnitt av karakterer gitt gjennom året. Den hviler heller ikke kun på formelle vurderinger, og kan derfor ikke avgjøres av en enkelt «vippeprøve» mot slutten av året.

Stavanger 15.09.2022

Grethe Mahan, rektor